Daarom kiezen voor 2ekeus:

Deskundig advies
Scherpe prijzen
Groot assortiment
Europese A-kwaliteit
Zaagservice
Snelle levering
Afhaalmagazijn
Binnen- en buitenkwaliteit HPL

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 2eKeus: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de klant waarmee 2eKeus een Overeenkomst heeft gesloten en/of diegene die daarover met 2eKeus in onderhandeling is;
 3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: elke afspraak/opdracht tussen 2eKeus en Wederpartij tot het leveren van goederen (Producten) door 2eKeus aan Wederpartij;
 5. Partij(en): Wederpartij en 2eKeus tezamen of ieder als individuele contractspartij;
 6. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per post of per WhatsApp;
 7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 8. Product(en): de door 2eKeus aangeboden producten, waaronder, maar zich niet beperkende tot: HPL-platen, die door de fabrikant als B-keus zijn bestempeld maar voldoen aan de kwaliteitseisen met minimale afwijkingen in lengtes, diktes en kleuren, schroeven, voegband of montagekit;
 9. B-keus: Producten die tijdens de productie een kleine afwijking, fout of onvolkomenheid vertonen, maar welke ondanks het voorgaande nog steeds voldoen aan de algemene kwaliteitseisen en functionele vereisten die aan de Producten mogen worden gesteld. Deze producten worden doorgaans aangeboden tegen een lagere prijs dan A-keus producten, vanwege de genoemde afwijkingen of onvolkomenheden. B-keus producten kunnen bijvoorbeeld een verkeerde kleur, afmeting (denk aan minimale afwijkingen in lengte en/of dikte) of minimale cosmetische beschadigingen hebben, die de functionaliteit van het product niet beïnvloeden.

Artikel 2 – Identiteit van 2eKeus

Naam bedrijf:                                               2eKeus
Straatnaam en nummer:                               Mercuriusweg 15A    
Postcode en vestigingsplaats:                       3771 NC Barneveld
KvK nummer:                                                8219079

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van 2eKeus en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen 2eKeus en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Indien gebruik wordt gemaakt van bv. Een betaling via een Derde-partij, zoals Klarna of iDEAL via Mollie, dan zijn mogelijk ook de algemene voorwaarden van deze partijen van toepassing (zie artikel 12 lid 3 van deze algemene voorwaarden).
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien 2eKeus niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 2eKeus in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. 2eKeus is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 8. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’) is/zijn uitgesloten. Hiermee wordt bedoeld dat Overeenkomst tussen 2eKeus en een Wederpartij niet per se hoeft te worden uitgevoerd door de natuurlijke persoon aan de zijde van 2eKeus waarmee de Overeenkomst is gesloten, maar door de rechtspersoon 2eKeus. Ook betekent dit dat de persoon die deze Overeenkomst uitvoert, niet hoofdelijk aansprakelijk is. Deze eventuele aansprakelijkheid ligt bij de rechtspersoon 2eKeus.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden 2eKeus niet.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. 2eKeus behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien 2eKeus weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Deze bepaling is uitdrukkelijk niet van toepassing, op het moment dat de Wederpartij een Consument is.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 6. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 2eKeus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen ontbinden. Deze termijn begint te lopen op de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde(n), die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 2. Als de aangeboden Producten van 2eKeus volgens specifieke instructies worden gemaakt of op maat worden gemaakt voor de Consument, dan zijn die Producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor dit soort Producten (‘maatwerk’).
 3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat 2eKeus zijn benodigde bestelling voor de Overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 1. In het geval dat 2eKeus in de toekomst Producten aanbiedt die niet op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht zoals beschreven in lid 1.
 1. Als een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, dan moet de Consument zorgdragen voor retourneren van het Product.
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Indien Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan dient hij/zij binnen de bedenktijd van 14 (veertien dagen) dit middels het retourformulier kenbaar te maken aan 2eKeus.
 2. Consument zendt de Producten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat hij/zij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht de Producten terug.
 3. Consument zendt de Producten zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen nadat hij/zij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht de Producten terug. Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door 2eKeus verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
 5. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 6. In het geval van een retourzending van een Product dat vanwege zijn omvang of gewicht niet via reguliere postdiensten kan worden teruggestuurd, is de Consument verantwoordelijk voor de kosten die hieraan verbonden zijn. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en variëren tussen een bedrag van minimaal €10,- (tien euro) en maximaal €300,- (driehonderd euro).
 7. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met de Producten en zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de Producten te testen. Hierbij mag de Consument het Product testen zoals hij/zij dat ook in de winkel zou kunnen doen.
 8. Wanneer Consument in strijd handelt met dit artikel, dan is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering en/of schade van of aan de Producten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van 2eKeus is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van 2eKeus uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van 2eKeus voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 2eKeus.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 1. 2eKeus is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van 2eKeus voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 2eKeus.
 2. Indien 2eKeus in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen dat bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen voor de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van 2eKeus beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van 2eKeus uitkeert.
 4. Indien 2eKeus toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van 2eKeus aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  3. De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  4. de redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat 2eKeus op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 5. Wederpartij vrijwaart 2eKeus voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij 2eKeus meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 2eKeus vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 2. 2eKeus is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 3. 2eKeus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 2eKeus is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.
 4. De kleuren en/of materialen van de Producten kunnen mogelijk licht afwijken van de getoonde afbeeldingen, modellen, (kleur)stalen et cetera. Dergelijke lichte afwijkingen moeten door de Wederpartij worden geduld, en leiden niet tot enige aanspraak op schadevergoeding of compensatie anderszins.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van 2eKeus in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan 2eKeus kan worden toegerekend in geval van een van de wil van 2eKeus onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van 2eKeus kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, een tekort aan (grond)stoffen en materialen waarmee de Producten vervaardigd dienen te worden, import- & exportverboden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim binnen het bedrijf van 2eKeus, diens toeleveranciers en/of de door 2eKeus ingeschakelde leveranciers/transporteurs, arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf van 2eKeus, diens toeleveranciers en/of de door 2eKeus ingeschakelde leveranciers/transporteurs, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan 2eKeus niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang 2eKeus niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 2eKeus is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als 2eKeus als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 10 – Garantie

 1. 2eKeus staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijnen voor de Producten van 2eKeus zijn in beginsel 1 (één) jaar.
 3. Er wordt duidelijk geen garantie geboden ten aanzien van zichtbare gebreken die inherent zijn aan de B-keus classificatie, zoals verkeerde kleuren, afmetingen of minimale cosmetische beschadigingen. De garantietermijn voor andere gebreken van B-keus producten wordt bepaald op basis van redelijkheid en billijkheid.
 4. De garantie komt te vervallen:
  1. indien Wederpartij de geleverde Producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
  2. Indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van 2eKeus en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. Indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en in beginsel inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen in bijvoorbeeld de offerte.
 2. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. 2eKeus behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop 2eKeus in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 3. 2eKeus heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. 2eKeus zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 2eKeus niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 12 – Betaling en facturering

 1. In het geval van aankoop via de website van 2e Keus, dan dient er in de meeste gevallen direct en in zijn volledigheid te worden betaald.
 2. In het geval dat er niet direct wordt betaald, maar wordt overeengekomen in de Overeenkomst of eventueel aanvullende voorwaarden dat de betaling geschiedt via factuur, dan dient de volledige factuur te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum onder acceptatie van de door 2eKeus gebruikte kredietverzekeringsmaatschappij, tenzij anders overeengekomen.
 3. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn indien Wederpartij kiest voor een andere betaalmethode, waaronder, maar zich niet beperkende tot:
 • Creditcard
 • Klarna
 • iDEAL via Mollie
 • Paypal
 1. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 2eKeus te melden.
 2. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door 2eKeus gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is 2eKeus gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 3. In het geval van een Overeenkomst met een Consument geldt voor de termijn in het vorige lid een termijn van 14 (veertien) dagen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van 2eKeus op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens 2eKeus direct opeisbaar.
 5. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 – Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan 2eKeus kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal 2eKeus zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, maar indien mogelijk al voor verzending, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van 2eKeus.
 3. Indien de Wederpartij heeft besteld als zijnde een Consument, dan berust het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten bij 2eKeus tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of bij een vooraf aangewezen en aan 2eKeus bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de vooraf door 2eKeus aangekondigde levering niet kan plaatsvinden door afwezigheid van een medewerker van Wederpartij of afwezigheid van een door Wederpartij gekozen en aan 2eKeus bekendgemaakte Derden, behoudt 2eKeus het recht om de kosten van deze mislukte poging door te berekenen aan de Wederpartij.
 5. Indien de Wederpartij heeft besteld als natuurlijk persoon maar in uitoefening van beroep of bedrijf, dan ligt het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten bij de Wederpartij vanaf het moment van de verzending door 2eKeus.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14 – Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij 2eKeus terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering, die niet valt onder de bekende zichtbare gebreken in verband met het leveren van Producten die vallen onder 2eKeus, geldt een termijn van 24 (vierentwintig) uur.
 2. De Wederpartij dient 2eKeus in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan 2eKeus is gemeld, dan wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 15 – Overdracht

Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door 2eKeus aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij 2eKeus:
  1. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
  3. en/of zolang Wederpartij de vorderingen van 2eKeus wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. 2eKeus zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan 2eKeus alle medewerking verlenen teneinde 2eKeus in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 2eKeus of een door 2eKeus aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin 2eKeus de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van 2eKeus verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan 2eKeus. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.

Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht 2eKeus zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 17 – Meerwerk

 1. Indien 2eKeus op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van 2eKeus. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal 2eKeus Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door 2eKeus uitgevoerde Overeenkomst rusten bij 2eKeus. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door 2eKeus verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door 2eKeus is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met 2eKeus.
 3. Indien Wederpartij handelt in uitoefening van bedrijf en beroep en deze hiervoor diens toestemming geeft, dan heeft 2eKeus het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 4. Wederpartij vrijwaart 2eKeus voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 5. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- (tienduizend euro) met een vermeerdering van €500,- (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van €25.000,- (vijfentwintigduizend euro) onverminderd het recht van 2eKeus op schadevergoeding.

Artikel 19 – Beheer

 1. 2eKeus is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.
 2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden.
 4. Wederpartij zal de door 2eKeus gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 5. 2eKeus is ten alle tijde gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.
 6. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van 2eKeus een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 7. 2eKeus behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. 2eKeus beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.
 8. 2eKeus is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door 2eKeus te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens 2eKeus ontstaat.

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van 2eKeus heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door 2eKeus is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van 2eKeus een direct opeisbare boete van 25.000,- (vijfentwintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van 2eKeus, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 – Medewerkersbeding

 1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van 2eKeus, medewerkers van 2eKeus die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. 2eKeus zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is een bedrag van €25.000,- (vijfentwintigduizend euro).

Artikel 22 – Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan 2eKeus het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen 2eKeus en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en 2eKeus zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin 2eKeus gevestigd is.

Artikel 24 – Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 25 – Wijziging of aanvulling

 1. 2eKeus is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal 2eKeus Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

Indien de wijziging 2eKeus de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft de Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.